Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o wyniku przetargu ubijaków [plik pdf]
Ogłoszenie o wyniku przetargu zagęszczarek [plik pdf]


 

 

 

Zapytanie ofertowe 16.10.2017 [pobierz w pliku doc]

Zakład Usług Energetycznych                                              Nowa Sarzyna ,   16-10-2017r.

“WOD-REM” Sp. z o.o

ul. Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

 

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja działalności firmy WOD-REM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi”  w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty:

 

Dane zamawiającego:

Zakład Usług Energetycznych “WOD-REM” Sp. z o.o.

NUMER PROJEKTU: RPPK.01.04.01-18-0087/17

RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy

POWIAT-lokalizacja projektu: leżajski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dwa ubijaki o parametrach nie gorszych niż :

  • ciężar roboczy minimum 66 kg
  • płyta wibracyjna nie większa niż 300 mm x 350 mm
  • moc robocza minimum 1,7 kW
  • pojemność skokowa minimum 80 cm3
  • siła odśrodkowa minimum 18 kN
  • paliwo: mieszanka benzynowo-olejowa
  • silnik jednocylindrowy, dwusuwowy, chłodzony powietrzem
  • maksymalna liczba uderzeń: minimum 700 uderzeń/min

Maszyna fabrycznie nowa.

Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

KOD CPV:   43315000-4  Maszyny do zagęszczania gruntu

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  30-11-2017r.

KRYTERIA OCENY OFERT, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

 

Nr kryterium Opis kryterium waga Sposób przyznawania punktacji
1 Cena 80 pkt. najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 80 pkt.
2 Okres gwarancji 5 pkt. Punkty będą przyznawane następująco:

 

– gwarancja do 24 miesięcy – 5 pkt.

– gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt.

 

3 Termin realizacji 15 pkt.  

Termin realizacji rozumiany jako czas dostawy od zawarcia umowy z dostawcą

 

Punkty będą przyznawane następująco:

 

– do 14 dni – 15 pkt.

– 15 do 21 dni – 10 pkt.

–  22 do 30 dni – 5 pkt.

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie będą rozpatrywane oferty:

– niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

– złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

– złożone po terminie składania ofert.

 

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– nazwę i adres oferenta,

– opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

– termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,

– wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)

– termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.10.2017r. do godziny 15:00

osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:

Zakład Usług Energetycznych”WOD-REM” Sp. z o.o. , ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

lub

na adres e-mailowy: k.stanko@wodrem.com

 

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

OSOBA DO KONTAKTU: Krzysztof Stańko tel. 607 615 960

 

…………………………..

pieczątka i podpis zamawiającego

 


Zapytanie ofertowe 16.10.2017 [pobierz w pliku doc]

Zakład Usług Energetycznych                                            Nowa Sarzyna ,   16-10-2017r.

“WOD-REM” Sp. z o.o

ul. Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja działalności firmy WOD-REM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi”  w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty:

 

Dane zamawiającego:

Zakład Usług Energetycznych “WOD-REM” Sp. z o.o.

NUMER PROJEKTU: RPPK.01.04.01-18-0087/17

RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy

POWIAT-lokalizacja projektu: leżajski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dwie zagęszczarki o parametrach nie gorszych niż :

  • ciężar maksymalny 500kg
  • siła odśrodkowa minimum 65 kN
  • moc silnika minimum 9 kW
  • rozmiar płyty roboczej nie większy niż 1m2
  • grubość płyty roboczej minimum 12 mm
  • częstotliwość nie mniejsza niż 67 Hz
  • wibracje dłoń/ramię operatora <2,5 m/s2
  • pojemność skokowa minimum 660 cm3
  • paliwo: olej napędowy
  • silnik jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
  • licznik motogodzin
  • rozruch elektryczny
  • przeniesienie napędu ze sprzęgła na wibrator za pomocą paska
  • czujnik niskiego poziomu oleju powodujący wyłączenie maszyny

 

Maszyna fabrycznie nowa.

Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

KOD CPV:   43315000-4  Maszyny do zagęszczania gruntu

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  30-11-2017r.

KRYTERIA OCENY OFERT, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Nr kryterium Opis kryterium waga Sposób przyznawania punktacji
1 Cena 80 pkt. najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 80 pkt.
2 Okres gwarancji 5 pkt. Punkty będą przyznawane następująco:

 

– gwarancja do 24 miesięcy – 5 pkt.

– gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt.

 

3 Termin realizacji 15 pkt.  

Termin realizacji rozumiany jako czas dostawy od zawarcia umowy z dostawcą

 

Punkty będą przyznawane następująco:

 

– do 14 dni – 15 pkt.

– 15 do 21 dni – 10 pkt.

–  22 do 30 dni – 5 pkt.

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie będą rozpatrywane oferty:

– niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

– złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

– złożone po terminie składania ofert.

 

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– nazwę i adres oferenta,

– opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

– termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,

– wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)

– termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.10.2017r. do godziny 15:00

osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:

Zakład Usług Energetycznych”WOD-REM” Sp. z o.o. , ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

lub

na adres e-mailowy: k.stanko@wodrem.com

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OSOBA DO KONTAKTU: Krzysztof Stańko tel. 607 615 960

 

……………………………..

pieczątka i podpis zamawiającego

 


 

Unieważnienie postępowania dotyczącego  dostawy dwóch zagęszczarek [w pliku pdf]

Unieważnienie postępowania dotyczącego dostawy  dwóch ubijaków [w pliku pdf]

Zapytanie ofertowe 03.10.2017  [pobierz w pliku doc]

Zakład Usług Energetycznych                                                                            Nowa Sarzyna ,   03-10-2017r.

“WOD-REM” Sp. z o.o

ul. Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja działalności firmy WOD-REM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi”  w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty:

Dane zamawiającego:

Zakład Usług Energetycznych “WOD-REM” Sp. z o.o.

 

NUMER PROJEKTU: RPPK.01.04.01-18-0087/17

RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy

POWIAT-lokalizacja projektu: leżajski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dwie zagęszczarki o parametrach nie gorszych niż :

  • ciężar maksymalny 500kg
  • siła odśrodkowa minimum 70 kN
  • moc silnika minimum 9 kW
  • rozmiar płyty roboczej nie większy niż 1m2
  • grubość płyty roboczej minimum 12 mm
  • częstotliwość nie mniejsza niż 67 Hz
  • wibracje dłoń/ramię operatora <2,5 m/s2
  • pojemność skokowa minimum 660 cm3
  • paliwo: olej napędowy
  • silnik jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
  • licznik motogodzin
  • rozruch elektryczny
  • napęd elastyczny za pomocą paska
  • czujnik niskiego poziomu oleju powodujący wyłączenie maszyny

 

Maszyna fabrycznie nowa.

Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

KOD CPV:   43315000-4  Maszyny do zagęszczania gruntu

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  30-11-2017r.

KRYTERIA OCENY OFERT, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

 

Nr kryterium Opis kryterium waga Sposób przyznawania punktacji
1 Cena 80 pkt. najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 80 pkt.
2 Okres gwarancji 5 pkt. Punkty będą przyznawane następująco:

 

– gwarancja do 24 miesięcy – 5 pkt.

– gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt.

 

3 Termin realizacji 15 pkt.  

Termin realizacji rozumiany jako czas dostawy od zawarcia umowy z dostawcą

 

Punkty będą przyznawane następująco:

 

– do 14 dni – 15 pkt.

– 15 do 21 dni – 10 pkt.

–  22 do 30 dni – 5 pkt.

 

 

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie będą rozpatrywane oferty:

– niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

– złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

– złożone po terminie składania ofert.

 

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 – nazwę i adres oferenta,

– opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

– termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,

– wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)

– termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

11.10.2017r. do godziny 15:00

 

osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:

 

Zakład Usług Energetycznych”WOD-REM” Sp. z o.o. , ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

 

lub

na adres e-mailowy: k.stanko@wodrem.com

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

OSOBA DO KONTAKTU: Krzysztof Stańko tel. 607 615 960

 

…………………………..

pieczątka i podpis zamawiającego

 


Zapytanie ofertowe 03.10.2017  [pobierz w pliku doc]

 

Zakład Usług Energetycznych                                                                            Nowa Sarzyna ,   03-10-2017r.

“WOD-REM” Sp. z o.o.

ul. Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja działalności firmy WOD-REM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi”  w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty:

Dane zamawiającego:

Zakład Usług Energetycznych “WOD-REM” Sp. z o.o.

NUMER PROJEKTU: RPPK.01.04.01-18-0087/17

RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy

POWIAT-lokalizacja projektu: leżajski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dwa ubijaki o parametrach nie gorszych niż :

  • ciężar roboczy minimum 66 kg
  • płyta wibracyjna nie większa niż 300 mm x 350 mm
  • moc robocza minimum 1,7 kW
  • pojemność skokowa minimum 80 cm3
  • siła odśrodkowa minimum 25 kN
  • paliwo: mieszanka benzynowo-olejowa
  • silnik jednocylindrowy, dwusuwowy, chłodzony powietrzem
  • maksymalna liczba uderzeń: minimum 700 uderzeń/min

Maszyna fabrycznie nowa.

Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

KOD CPV:   43315000-4  Maszyny do zagęszczania gruntu

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  30-11-2017r.

KRYTERIA OCENY OFERT, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

 

Nr kryterium Opis kryterium waga Sposób przyznawania punktacji
1 Cena 80 pkt. najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 80 pkt.
2 Okres gwarancji 5 pkt. Punkty będą przyznawane następująco:

 

– gwarancja do 24 miesięcy – 5 pkt.

– gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt.

 

3 Termin realizacji 15 pkt.  

Termin realizacji rozumiany jako czas dostawy od zawarcia umowy z dostawcą

 

Punkty będą przyznawane następująco:

 

– do 14 dni – 15 pkt.

– 15 do 21 dni – 10 pkt.

–  22 do 30 dni – 5 pkt.

 

 

 Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie będą rozpatrywane oferty:

– niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

– złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

– złożone po terminie składania ofert.

 

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– nazwę i adres oferenta,

– opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

– termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,

– wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)

– termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

11.10.2017r. do godziny 15:00

osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:

Zakład Usług Energetycznych”WOD-REM” Sp. z o.o. , ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

lub

na adres e-mailowy: k.stanko@wodrem.com

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OSOBA DO KONTAKTU: Krzysztof Stańko tel. 607 615 960

 

……………………………..

pieczątka i podpis zamawiającego

 


 

Zapytanie ofertowe 21.09.2017  [pobierz w pliku doc]

 

 

Zakład Usług Energetycznych                                                                        Nowa Sarzyna ,   21-09-2017r.

“WOD-REM” Sp. z o.o.

  1. Chemików 1

37-310 Nowa Sarzyna


Zapytanie ofertowe

 

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja działalności firmy WOD-REM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi”  w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty:

 

Dane zamawiającego:

Zakład Usług Energetycznych “WOD-REM” Sp. z o.o.

 

NUMER PROJEKTU: RPPK.01.04.01-18-0087/17

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy

 

POWIAT-lokalizacja projektu: leżajski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Koparko-ładowarka o parametrach nie gorszych niż :

UKŁAD NAPĘDOWY:

  • moc co najmniej 90KM, silnik o pojemności 3,5-4,5 dm3
  • tryb zarządzania mocą zapewniający oszczędność paliwa
  • skrzynia biegów minimum 6 przełożeń do przodu
  • blokada tylnego mostu
  • napęd na 4 koła, przednia oś skrętna
  • zbiornik paliwa minimum 160 litrów
  • dostęp do ładowania akumulatora (akumulatorów) bez konieczności sięgania przez łyżkę ładowarkową

 

RAMIĘ KOPARKOWE:

  • przesuw boczny za pomocą siłownika hydraulicznego
  • rozsuwane teleskopowo
  • sterowanie za pomocą joysticków
  • zasięg na poziomie gruntu minimum 7000mm
  • głębokość kopania ramienia nie mniej niż 4000mm
  • szybkozłącze koparkowe
  • trzy łyżki koparkowe : szer. 300mm(+/-20mm), 600mm(+/-20mm), skarpówka minimum 1500mm
  • linia do młota na ramieniu koparkowym

 

RAMIĘ ŁADOWARKOWE:

  • układ równoległego podnoszenia
  • sterowanie za pomocą joysticka
  • kierunek jazdy wybierany z joysticka bez odrywania dłoni
  • układ amortyzacji ramienia ładowarkowego
  • maksymalna wysokość sworznia przegubu łyżki minimum 3400mm
  • łyżka wielofunkcyjna z widłami o pojemności  co najmniej 1m3

ŚRODOWISKO OPERATORA:

  • kabina z certyfikatami ROPS/FOPS
  • klimatyzacja
  • drzwi z obydwu stron
  • możliwość jednoczesnej obsługi obu ramion maszyny

Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017, pochodząca z produkcji seryjnej i niebędąca prototypem.

 

 

Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

KOD CPV:   43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  30-11-2017r.

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

 

Nr kryterium Opis kryterium waga Sposób przyznawania punktacji
1 Cena 80 pkt. najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 80 pkt.
2 Okres gwarancji 5 pkt. Punkty będą przyznawane następująco:

 

– gwarancja do 24 miesięcy – 5 pkt.

– gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt.

 

3 Termin realizacji 15 pkt.  

Termin realizacji rozumiany jako czas dostawy od zawarcia umowy z dostawcą

 

Punkty będą przyznawane następująco:

 

– do 14 dni – 15 pkt.

– 15 do 21 dni – 10 pkt.

–  22 do 30 dni – 5 pkt.

 

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Nie będą rozpatrywane oferty:

– niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

– złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

– złożone po terminie składania ofert.

 

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

– nazwę i adres oferenta,

– opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

– termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,

– wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)

– termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

30.09.2017r. do godziny 15:00

 

osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:

Zakład Usług Energetycznych”WOD-REM” Sp. z o.o. , ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

 

lub

na adres e-mailowy: k.stanko@wodrem.com

 

 

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

OSOBA DO KONTAKTU: Krzysztof Stańko tel. 607 615 960

 

……………………………..

pieczątka i podpis zamawiającego

Ogłoszenie o wyniku przetargu [plik jpg]


 

Zapytanie ofertowe 20.09.2017  [pobierz w pliku doc]

 

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja działalności firmy WOD-REM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi”  w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty:

 

Dane zamawiającego:

Zakład Usług Energetycznych “WOD-REM” Sp. z o.o.

 

NUMER PROJEKTU: RPPK.01.04.01-18-0087/17

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy

 

POWIAT-lokalizacja projektu: leżajski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Koparko-ładowarka o parametrach nie gorszych niż :

UKŁAD NAPĘDOWY:

  • moc co najmniej 90KM, silnik o pojemności 3,5-4,5 dm3 spełniający normy EU Stage IV
  • tryb zarządzania mocą zapewniający oszczędność paliwa
  • skrzynia biegów minimum 6 przełożeń do przodu
  • blokada tylnego mostu
  • napęd na 4 koła, przednia oś skrętna
  • zbiornik paliwa minimum 160 litrów
  • dostęp do ładowania akumulatora (akumulatorów) bez konieczności sięgania przez łyżkę ładowarkową

 

RAMIĘ KOPARKOWE:

  • przesuw boczny za pomocą siłownika hydraulicznego
  • rozsuwane teleskopowo
  • sterowanie za pomocą joysticków
  • zasięg na poziomie gruntu minimum 7000mm
  • głębokość kopania ramienia nie mniej niż 4000mm
  • szybkozłącze koparkowe
  • trzy łyżki koparkowe : szer. 300mm(+/-20mm), 600mm(+/-20mm), skarpówka minimum 1500mm
  • oryginalny młot do kucia z dwoma grotami o masie 300-400kg

 

RAMIĘ ŁADOWARKOWE:

  • układ równoległego podnoszenia
  • sterowanie za pomocą joysticka
  • kierunek jazdy wybierany z joysticka bez odrywania dłoni
  • układ amortyzacji ramienia ładowarkowego
  • maksymalna wysokość sworznia przegubu łyżki minimum 3400mm
  • łyżka wielofunkcyjna z widłami o pojemności  co najmniej 1m3

 

HYDRAULIKA:

  • pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku
  • przepływ maksymalny minimum 160 l/min
  • ciśnienie maksymalne minimum 250 bar
  • linia do młota na ramieniu koparkowym ŚRODOWISKO OPERATORA:
    • kabina z certyfikatami ROPS/FOPS
    • klimatyzacja
    • drzwi z obydwu stron
    • możliwość jednoczesnej obsługi obu ramion maszyny

     

    Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2017, pochodząca z produkcji seryjnej i niebędąca prototypem.

     

     

    Oferty nie spełniające powyższych parametrów nie będą brane pod uwagę.

     

    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

     

    KOD CPV:   43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze

     

    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  30-11-2017r.

     

     

    KRYTERIA OCENY OFERT, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

     

    Nr kryterium Opis kryterium waga Sposób przyznawania punktacji
    1 Cena 80 pkt. najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 80 pkt.
    2 Okres gwarancji 5 pkt. Punkty będą przyznawane następująco:

     

    – gwarancja do 24 miesięcy – 5 pkt.

    – gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt.

     

    3 Termin realizacji 15 pkt.  

    Termin realizacji rozumiany jako czas dostawy od zawarcia umowy z dostawcą

     

    Punkty będą przyznawane następująco:

     

    – do 14 dni – 15 pkt.

    – 15 do 21 dni – 10 pkt.

    –  22 do 30 dni – 5 pkt.

     

     

    Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

     

    Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. takiej, która uzyska największą ilość punktów.

     

     

    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

     

    Nie będą rozpatrywane oferty:

    – niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

    – złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

    – złożone po terminie składania ofert.

     

     Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

    – nazwę i adres oferenta,

    – opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

    – termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia,

    – wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN)

    – termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta.

     

     

    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

    29.09.2017r. do godziny 15:00

     

    osobiście lub poprzez wysyłkę na adres firmy:

    Zakład Usług Energetycznych”WOD-REM” Sp. z o.o. , ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

     

    lub

    na adres e-mailowy: k.stanko@wodrem.com

     

     

    INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

    W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

    1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
    3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     

     

     

    OSOBA DO KONTAKTU: Krzysztof Stańko tel. 607 615 960

     

     

     

     

     

    ……………………………..

    pieczątka i podpis zamawiającego

    Ogłoszenie o wyniku przetargu [plik jpg]